ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

 

Az Alapítvány önálló jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezet, amely közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, megyei, fővárosi, önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem is támogat.

Az Alapítvány mentes mindenféle ideológiától.

Az Alapítvány működése nyilvános, munkája és tevékenysége során épít a nyilvánosság, a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire, a támogatók kezdeményezésére, javaslataira.

Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

 

1./ Az alapítvány elnevezése:

 

MOSOLY ALAPÍTVÁNY az Oktatás Fejlesztéséért

 

2./ Az alapítvány székhelye:

 

3900 Szerencs, Rákóczi út 43.

 

3./ Az alapítvány célja:

 

A Szerencsi oktatási intézményekben folyó oktató-nevelő munka segítése és támogatása.

Így különösen:

-          a szerencsi Napsugár Óvoda számára támogatás nyújtása a taneszközök, játékok beszerzése,

-          tehetséges gyermekek támogatása megfelelő színvonalú tanulmányok folytatásában,

-          tanulmányi kirándulások szervezése illetőleg ilyen célú kirándulások költségek térítése,

-          egészséges életmódra nevelés,

-          óvodai sport támogatása,

-          környezetszeretetre nevelés, az anyanyelvi kultúra, művészetekkel kapcsolatos széleskörű ismeretek oktatási intézményeken belüli terjesztésének támogatása,

-          gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység támogatása,

-          Tokaj hegyaljával kapcsolatos táj-specifikus ismeretek elsajátításához támogatás nyújtása, illetőleg intézményi háttér biztosítása.

 

Az Alapítvány céljai megfelelnek a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.tv.26.§ c./1., 2., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 14., 20. pontjában foglaltaknak.

 

4./ Az alapítvány vagyona és gazdálkodása:

 

Az alapítványt az alábbi természetes személyek hozták létre:

 

                                              Balogh Sándor

                                              an.: Geskó Mária

                                              szül.: 1962. november 1.

                                              Lakcím: 3900 Szerencs, Árpád út 49.

 

                                             Szerbin Éva

                                             an.: Kiss Éva

                                             szül.: 1975. június 23.

                                             Lakcím: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 33. 1/2.

 

Az alapítók által az alapítvány rendelkezésére bocsátott induló vagyon mértéke 20.000.-Ft, azaz Húszezer forint.

Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság csatlakozhat, ha az alapítvány céljaival egyetért és azt anyagi vagy bármely más módon támogatni kívánja.

 

Az alapítvány részére külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság részéről devizában is történhet befizetés. Ennek megfelelően az alapítvány külön devizaszámlát nyit és a devizában történő befizetések és annak kamatait, illetve hozadékát devizában vagy forintban az alapítványi céloknak megfelelően használhatja fel. A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítve kell nyilvántartani.

 

Az alapítvány bevételei:

 

-          az alapítótó, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól, közhasznú célra vagy a működési költségek fedezésére kapott támogatás, illetve adomány,

-          a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,

-          az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,

-          a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel,

-          egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel,

-          a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

 

Az alapítvány költségei:

-          a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek (ráfordítások, kiadások).

-          az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások).

-          a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások).

-          a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek

-          költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.

 

A beszámolási szabályok:

 

Az alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági „Jelentést” készíteni.

A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.

 

A közhasznú jelentés tartalmazza:

 

-          a számviteli beszámolót,

-          a költségvetési támogatás felhasználását,

-          a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,

-          a cél szerinti juttatások kimutatását,

-          a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,

-          a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót,

-          a közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

 

Az alapítvány nyilvántartásaira, könyvvezetésére és gazdálkodásának egyéb szabályaira a Számviteli törvény, az alapítvány gazdálkodásáról szóló jogszabályok, a Közhasznú szervezetekről szóló törvény és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

A közhasznúsággal kapcsolatos egyéb feladatok:

 

A Kuratórium elnöke a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Törvény 7. § (2.) alapján köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható a Kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya.

 

A Kuratórium elnöke a döntéseket követően nyolc napon belül köteles az érintettekkel a Kuratórium döntését írásban közölni és a döntéseket az ülést követően megjelenő Szerencsi Hírek sajtóban nyilvánosságra hozni.

 

A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést a Kuratórium elnökénél kell kezdeményezni, aki a kezdeményezés után három munkanapon belül köteles lehetővé tenni az iratokba való betekintést.

A kuratórium a szolgáltatásainak igénybevételét amennyiben azt pályázat útján kívánja nyújtani, akkor ezt a Szerencsi Hírek sajtóban közzé kell tenni. A szolgáltatások igénybevételét meg lehet hirdetni az óvodai faliújságokon, illetve egyéb óvodai hirdetmények útján is.

Közhasznú szervezet szolgáltatásainak igénybevételét a Kuratórium elnökénél kell kezdeményezni, aki biztosítja a szolgáltatás igénybevételét.

A közhasznú szervezet működéséről, valamint beszámolói közlésének nyilvánosságra hozataláról a Kuratórium döntését követően megjelenő Szerencsi Hírek sajtóban a Kuratórium elnökének kell gondoskodni.

 

A kuratórium az Alapítvány előző évről szóló éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését az adott évet kövező naptári év első kuratóriumi ülésén fogadja el és hagyja jóvá.

A beszámolót és a közhasznúsági jelentést a kuratóriujm elnöke terjeszti elő a kuratórium ülésén.

 

Az alapítvány szerve: a Kuratórium

 

Az alapítvány legfőbb szerve a Kuratórium. A Kuratórium tagjait, elnökét és titkárát az alapító kéri fel, illetve hívhatja vissza.

Az alapítvány képviselője a Kuratórium elnöke.

 

A Kuratórium létszáma: 3 fő

A Kuratórium elnöke:    -   Jámbor Dénesné sz.: Horváth Ilona

                                               An.: Jantek Ilona

                                               Szül.: 1976. 01. 23.

                                               Lakcím: 3900 Szerencs, Veres P. út 9.

 

A kuratórium titkára:     -    Szűcsné Gellér Katalin

                                               An.: Vaskó Katalin

                                               Szül.: 1975. 12. 13.

                                               Lakcím: 3900 Szerencs, Hidegvölgy u. 29.

 

A Kuratórium tagja:      -   Fincziczki Zsuzsanna

                                               An.: Csonka Mária

                                               Szül.: 1974. 05. 16.

                                               Lakcím: 3903 Bekecs, Lőtér út 10.

 

A Kuratórium tagjainak, elnökének és titkárának a megbízatása 5 évi időtartamra szól, amely megbízatás több alkalommal is meghosszabbítható.

 

A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik.

Az üléseket a Kuratórium elnöke (akadályoztatása esetén a titkár) hívja össze. Az összehívás írásbeli meghívóval történik, a meghívókat az ülések előtt legalább 5 nappal ki kell küldeni. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét és napirendi pontjait.

 

A napirendi pontokat a Kuratórium az ülésein egyhangú határozattal megváltoztathatja és új napirendi pont tárgyalását is napirendre tűzheti.

 

A Kuratórium ülései nyilvánosak, azokon a tagokon kívül bárki részt vehet. A Kuratórium tagjait szavazati jog, míg a többi résztvevőt javaslattételi és véleményalkotási jog illeti meg.

A Kuratórium akkor határozatképes, ha a tagok 2/3-a legalább jelen van. A Kuratórium a döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök (távolléte esetén a titkár) szavazata dönt. Minden Kuratóriumi tagnak egy szavazata van.

 

A kuratórium üléseiről, határozatairól jegyzőkönyvet kell felvenni, a határozatokat be kell jegyezni a határozatok könyvébe.

A határozatok könyvét a Kuratórium tagjai, a csatlakozó, alapító vagy bármely más személy megtekintheti.

 

A Kuratórium üléseiről készült jegyzőkönyveket az eln9k és a titkár írja alá, távollétük esetén az aláíró kuratóriumi tag személyéről a Kuratórium dönt.

 

A Kuratórium tagjainak, elnökének és titkárának díjazás nem jár, azonban a tagság, illetve a tisztség ellátásával kapcsolatos költségek megtérítése az alapítványi vagyon terhére őket megilleti.

 

A Kuratórium fontosabb hatáskörei:

 

-          gondoskodik az alapítvány által kitűzött célok működéséről,

-          dönt az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatáról,

-          jóváhagyja az alapítvány éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést,

-          beszámol az alapítónak az alapítvány tevékenységéről,

-          gondoskodik az alapítványi vagyon lehetőség szerinti gyarapításáról, biztosítja annak leggondosabb kezelését.

 

Az Alapítvány éves beszámolóját az Elnök terjeszti a Kuratórium elé. Az elfogadás előtt az Elnök az éves beszámolót tájékoztatás céljából megküldi az alapítóknak. A Kuratórium Elnöke a jóváhagyott éves beszámolót és közhasznúsági jelentést a Szerencsi Hírek c. helyi lapban köteles közzétenni, azaz nyilvánosságra hozni.

 

Összeférhetetlenségi szabályok:

 

Az alapítvány tagjai, valamint az alapítvány felett törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet dolgozói nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói.

Az alapítvány bármely szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján:

 

-          Kötelezettség vagy felelősség alól mentesül.

-          Bármi más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatási keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás

-          illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

-          A közeli hozzátartozók alatt a PTK. 685. § b./ pont alatt felsorolt személyeket kell érteni.

-          A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozást nem egyenlítette ki.

-          A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

5./ Az alapítvány megszűnése:

 

Az alapítvány, ha a közhasznú szervezeteket megillető jogállása megszűnik, a megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. Az ezután fennmaradó vagyont a Kuratórium döntése alapján hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani.

 

6./ Egyéb rendelkezések:

 

Az alapítvány a közhasznú szervezeteket megillető jogállását a Bíróság nyilvántartásba vételével szerzi meg.

 

Szerencs, 2007. december hó 12.

 

 

Balogh Sándor                                                                                Szerbin Éva

     Alapító                                                                                           Alapító

 

Ellenjegyzem:

 

Dr. Hanvay Csaba

 

ügyvéd

20160503magyar-villamos-muvek Szerencsejatek logo